Razvojna agencija Žepče povukla 4 mil KM iz EU fondova

Razgovarali smo s Brankom Janko, direktoricom Razvojne agencije Žepče, koja će uzeti učešće na Konferenciji EU projekti, 14.09.2018. u Mostaru. Razvojna agencija iz male lokalne zajednice bilježi sjajne rezultate u povlačenju sredstava iz EU i fondova domaćih i međunarodnih donatora.

RAŽ Razvojna agencija Žepče osnovana 2010. godine od strane općine Žepče kao osnova za podršku malim i srednjim poduzetnicima i ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju cijelog područja općine Žepče. Rad Razvojne agencije Žepče je usmjeren na mala i srednja poduzeća, obrtnike, zadruge i udruženje poljoprivrednika, javne ustanove i institucije, civilno društvo u općini Žepče. Organizaciona jedinica Razvojne agencije Žepče je Centar za investitore općine Žepče čiji je fokus na radu s domaćim i stranim investitorima, te Centar poslovnih kompetencija koji će biti usmjeren na povećanje inovativnosti  kod malih i srednjih poduzeća.

Koliko ste do sada sredstava iz EU programa povukli?

Ukupna vrijednost implementiranih/odobrenih projekata koji su financirani sredstvima EU, u čiju je izradu i/ili implementaciju uključena Razvojna agencija Žepče od 2012. godine do danas, je 3.939.074,25 KM.

Obzirom da je RAŽ općinska razvojna agencija, u navedeni iznos su uključena i sredstva koja su zahvaljujući tehničkoj pomoći RAŽ-a odobrena Općini, NVO-ima, MSP-ima i drugim akterima sa područja općine Žepče, kao i sredstva odobrena po projektima u kojima RAŽ sudjeluje kao partner.

Pored ovih sredstava, osigurano je dodatnih 2.500,000,00 KM iz ostalih sredstava donatora koja su najvećim dijelom uložena u infrastrukturu u općini Žepče.

Razvojna agencija Žepče je glavni koordinator između razvojnih strategija na kantonalnoj i državnoj razini sa lokalnom razvojnom strategijom. Njena je uloga da „mapira“ sve što se može razviti na realnim i održivim osnovama i da prepozna izvore financiranja putem kojih će se iz financirati planirani općinski projekti.

Prioritetne aktivnosti Agencije su: razvoj poduzetništva, ljudskih resursa i tržišta rada, promocija i privlačenje investicija, razvoj održive poljoprivrede i turizma, strateško planiranje u javnom i privatnom sektoru, priprema i upravljanje razvojnim projektima, i razvoj civilnog društva. Razvojna agencija Žepče osnivač je prve Mreže lokalnih razvojnih agencija u BIH i članica je Mreže LED-net u BIH i GARD mreže za ruralni razvoj u BIH.

Temeljne funkcije Razvojne agencije Žepče mogu se svesti na 4 područja  i to: strateško planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, priprema i provedba programa i projekata (domaćih i EU fondova), privlačenje investicija i kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, podrška razvoju gospodarstva i start-up politika razvoja.

Kada je riječ o oblasti priprema i provedba programa i projekata, RAŽ predstavlja „centralnu točku“ za sve općinske javne institucije i poduzeća, organizacije civilnog društva i privatni sektor kojima je potrebna stručna pomoć u pripremi projektnih prijedloga a često i u implementaciji po odobravanju. Također, RAŽ je koordinator za  općinu Žepče u pripremi i provedbi svih infrastrukturnih i razvojnih projekata za koje se traže vanjski izvori financiranja, kako iz domaćih izvora, tako i od strane stranih ambasada i međunarodnih organizacija ali i EU Fondova.

 

Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate vezano uz pripremu i provedbu EU projekata?

Trenutno jedan od najvećih izazova je novi princip refundacije koji je uvela EU u prekograničnim projektima. Ovo uvelike otežava Općinama i ostalim aplikantima (NVO sektoru) da se uključe u projekte iz razloga što sva sredstva morate sami osigurati, te čekati povrat istih i do 7 mjeseci nakon što prijavite troškove.

Drugi problem je manjak sredstava za pripremu projektne dokumentacije bez koje se ne može aplicirati na sredstva EU, općina ima ograničena sredstva u općinskom proračunu a više razine ne prepoznaju i ne potiču izradu projektne dokumentacije na općinskim razinama.

Treći problem je nedostatak kadrova osposobljenih, spremnih i voljnih za pisanje i implementiranje projekata. Odgovarajuće organizacione pretpostavke za efikasno planiranje razvojnih projekata izostaju na kantonalnoj i višim razinama što predstavlja dodatni problem za općine koje to već imaju razvijeno jer izostaje koordinacija koja bi ubrzala realizaciju planiranih projekata.

Otežavajuća okolnost je i ta što razvojne agencije nisu prepoznate kao mehanizam za privlačenje sredstava iz EU u BiH, nema zakona koji bi definirao ulogu razvojnih agencija, a samim tim i potrebu svih razina vlasti da institucionalnu pomaže razvoj njihovih kapaciteta bez čega se neće moći odgovoriti potreba koje su pred razvojnim agencijama.

Koji su rezultati provedenih EU projekata u Vašoj lokalnoj zajednici?

 • Unaprijeđena lokalna putna, društvena i vodna infrastruktura u općini Žepče, kroz izgradnju infrastrukturnih objekata, putnih mreža, vodovoda i kanalizacione mreže, 50-tak realiziranih projekata
 • Uspostavljen Centar poslovnih kompetencija Žepče  koji će omogućiti brz i izravan pristup inovativnim rješenjima za potrebe MSP sektora u drvnom i tekstilnom sektoru.
 • Uspostavljen Centar za investitore od 2015. godine,
 • Pruženo preko 1500  asistencija za mala i srednja poduzeća u okviru Centra za investitore (u prosjeku 300 godišnje)
 • Preko 500 osoba zaposleno i samozaposleno kroz direktnu podršku u okviru projekata ruralnog razvoja, razvoja malih i srednjih poduzeća i obrtništva
 • Organizirano preko 300 stručnih radionica i seminara za nezaposlene, mlade, NVO sektor, MSP sektor i javni sektor sa preko 1500 polaznika kojima su povećane kompetencije u oblastima u kojima su završavali edukacije
 • Izrađeno 40 poslovnih planova za poljoprivredne proizvođača i farmere, nezaposlene žene i mlade uz pomoć uposlenika RAŽ-a;
 • 50 nezaposlenih žena ostvarilo prihode i samozaposlenje kroz pokrenutu proizvodnju krastavaca kornišona i uzgoj jagoda;
 • Pokrenuto i realizirano preko 30 inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja zajedno sa privatnim sektorom u općini Žepče,
 • Ostvarena suradnja s preko 20 domaćih i stranih donatora u BiH i izvan,
 • Izrađeno 50 publikacija od strane RAŽ-a;

Ostvareni su i drugi rezultati (kvalitatitivni indikatori) i to:

 • Doprinos kreiranju  uvjeta za veći aktivizam mladih i (samo)zapošljavanje kroz poticanje poduzetništva, te poticanje i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje investicija i pozitivne slike o mogućnosti ulaganja na ove prostore (škola poduzetništva, start up akademija)
 • Doprinos kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unaprjeđene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija
 • Poboljšani uvjeti za održiv ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, jačanje i razvoj poljoprivrednog sektora kroz podršku razvoju plasteničke proizvodnje u općini Žepče,
 • Poboljšane poslovne kompetencije nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe, unaprijeđeno znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje, razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

 

Intervju pripremila:
Stanislava Borovac, blogerica Hodopisi & Slikopisi