Razvojna agencija Žepče povukla je 3.9 miliona KM iz fondova EU i međunarodnih donatora

U sklopu Konferencije EU projekti koja će se održati 14.9.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH, Ureda vlade ŽZH za europske integracije i Vlade Hercegovačko – neretvanske županije razgovarali smo s Brankom Janko, direktoricom RAŽ – Razvojne agencije Žepče. Janko će uzeti učešće na panel diskusiji zajedno s predstavnicama lokalnih i regionalnih razvojnih agencija u BiH.

  • Razvojna agencija Žepče je sudjelovala u projektima vrijednosti preko 3 miliona KM

„Ukupna vrijednost provedenih projekata koji su financirani sredstvima EU, u čiju je pripremu i implementaciju uključena Razvojna agencija Žepče od 2012. godine do danas, je 3.939.074,25 KM“ kazala je Branka Janko.

RAŽ je općinska razvojna agencija i u navedeni iznos su uključena i sredstva koja su zahvaljujući tehničkoj pomoći RAŽ-a odobrena Općini, NVO-ima, MSP-ima i drugim akterima s područja općine Žepče, kao i sredstva odobrena po projektima u kojima RAŽ sudjeluje kao partner.

Pored ovih sredstava, osigurano je dodatnih 2.500,000,00 KM iz ostalih sredstava donatora koja su najvećim dijelom uložena u infrastrukturu u općini Žepče, dodala je Janko.

Organizaciona jedinica Razvojne agencije Žepče je Centar za investitore općine Žepče čiji je fokus na radu s domaćim i stranim investitorima, te Centar poslovnih kompetencija koji će biti usmjeren na povećanje inovativnosti  kod malih i srednjih poduzeća. RAŽ je „centralna točka“ za sve općinske javne institucije i poduzeća, organizacije civilnog društva i privatni sektor kojima je potrebna stručna pomoć u pripremi projektnih prijedloga, a često i u implementaciji po odobravanju. Također, RAŽ je koordinator za  općinu Žepče u pripremi i provedbi svih infrastrukturnih i razvojnih projekata za koje se traže vanjski izvori financiranja, kako iz domaćih izvora, tako i od strane stranih ambasada i međunarodnih organizacija ali i EU Fondova.

  • Predfinanciranje u prekograničnim EU projektima najveća prepreka za razvoj

Jedan od najvećih izazova s kojim se na terenu susrećemo je novi princip refundacije koji je uvela EU u prekograničnim projektima. Otežava općinama i drugim aplikantima (NVO sektoru) da se uključe u projekte iz razloga što sva sredstva morate sami osigurati, te čekati povrat istih i do 7 mjeseci nakon što prijavite troškove, navela je Janko.

Problem predstavlja i manjak sredstava za pripremu projektne dokumentacije bez koje se ne može aplicirati na sredstva EU, općina ima ograničena sredstva u općinskom proračunu a više razine ne prepoznaju i ne potiču izradu projektne dokumentacije na općinskim razinama.

Nadalje Janko navodi kako su problem kadrovi osposobljeni, spremni i voljni za pisanje i implementiranje projekata. Odgovarajuće organizacione pretpostavke za efikasno planiranje razvojnih projekata izostaju na kantonalnoj i višim razinama što predstavlja dodatni problem za općine koje to već imaju razvijeno jer izostaje koordinacija koja bi ubrzala realizaciju planiranih projekata.

Otežavajuća okolnost je i ta što razvojne agencije nisu prepoznate kao mehanizam za privlačenje sredstava iz EU u BiH, nema zakona koji bi definirao ulogu razvojnih agencija, a samim tim i potrebu svih razina vlasti da institucionalno pomaže razvoj njihovih kapaciteta bez čega se neće moći odgovoriti na potrebe koje su pred razvojnim agencijama.

  • Provedeni projekti najbolje govore u vrijednom timu koji je okupljen u Razvojnoj agenciji Žepče

Uspostavili smo Centar poslovnih kompetencija i Centar za investitore, kroz koje smo pružili preko 1500 asistencija za mala i srednja poduzeća. Preko 500 osoba je zaposleno i samozaposleno kroz direktnu podršku u okviru projekata ruralnog razvoja, razvoja malih i srednjih poduzeća i obrtništva. Na 300 stručnih radionica i seminara sudjelovalo je 1500 polaznika kojima su povećane kompetencije u oblastima u kojima su završavali edukacije.

Izradili smo 40 poslovnih planova za poljoprivredne proizvođača i farmere, nezaposlene žene i mlade uz pomoć uposlenika RAŽ-a, te je 50 nezaposlenih žena ostvarilo prihode i samozaposlenje kroz pokrenutu proizvodnju krastavaca kornišona i uzgoj jagoda.

Doprinijeli smo kreiranju  uvjeta za veći aktivizam i (samo)zapošljavanje mladih kroz poticanje poduzetništva. U suradnji s nevladinim organizacijama doprinijeli smo  kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti.

Pokrenuto je i realizirano preko 30 inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja zajedno s privatnim sektorom u općini Žepče i suradnja s preko 20 domaćih i stranih donatora.

Poboljšali smo uvjete za održiv ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, jačanje i razvoj poljoprivrednog sektora kroz podršku razvoju plasteničke proizvodnje u općini Žepče. Poboljšali smo poslovne kompetencije nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe, unaprijeđeni su znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju.

 

Intervju pripremila:
Stanislava Borovac, blogerica Hodopisi & Slikopisi